UVJETI I ODREDBE

poslovna tvrtka Footshop s.r.o

sa sjedištem na Pobřežní 667/78, 186 00, Prag 8, Češka Republika

Identifikacijski broj: 24288128

upisan u trgovački registar koji vodi Općinski sud u Pragu, dokument 192700, Odjeljak C za prodaju robe putem on-line trgovine na adresi www.footshop.hr

 

Ovi Uvjeti (u daljnjem tekstu: Uvjeti i odredbe) Footshop s.r.o. trgovačko poduzeće, sa sjedištem na adresi Pobřežní 667/78, ID: 24288128, upisano u Trgovački registar koji se vodi na Općinskom sudu u Pragu, odjeljak 192700, broj spiska C (u daljnjem tekstu: prodavatelj), u skladu s odredbe članka 1751. stavka 1. Zakona br. 89/2012 Kol., Građanskog zakonika (u daljnjem tekstu: Građanski zakonik), međusobna prava i obveze ugovornih stranaka koje proizlaze u vezi ili na temelju kupoprodajnog ugovora (u daljnjem tekstu „Ugovor o kupnji“) sklopljen između Prodavatelja i druge fizičke osobe (u daljnjem tekstu „Kupac“) putem Prodavateljeve internetske trgovine. Internetskom trgovinom Prodavatelj prodaje na internetskoj web stranici www.footshop.hr/ (u daljnjem tekstu: Web stranica) putem web sučelja (u daljnjem tekstu: Poslovanje web sučelja).

Definicije

Opće odredbe

Korisnički račun

Intelektualno vlasništvo

Naručivanje robe

Cijena i plaćanje

Povlačenje iz ugovora

Povrat i razmjena

Prijevoz i dostava

Jamstvo

Viša sila

Ostala prava i obveze stranaka

Zaštita podataka

Informacije o dobavljaču i kolačići

Odgovornost

Obavijesti

Mjerodavno pravo

Cijeli ugovor

Rješivost

Razno

Pravila o privatnosti

 

 

1. Uvodne odredbe

1.1. Odredbe i uvjeti ne primjenjuju se u slučajevima kada je osoba koja namjerava kupiti robu od Prodavatelja pravna osoba ili osoba koja djeluje u okviru svojih poslovnih aktivnosti prilikom naručivanja robe ili u samostalnom obavljanju svoje profesije.

1.2. O odredbama koje odstupaju od uvjeta mogu se pregovarati u Ugovoru o kupnji. Derogacijski aranžmani u ugovoru o kupnji prevladavaju nad odredbom Uvjeta i odredbi.

1.3. Uvjeti i odredbe su sastavni dio Ugovora o kupnji. Ugovor o kupnji i Uvjeti i odredbe se pripremaju se na hrvatskom jeziku. Kupoprodajni ugovor se može zaključiti na hrvatskom jeziku.

1.4.

Tekst Uvjeta i odredbi Prodavatelj može jednostrano mijenjati ili dopunjavati u skladu sa zakonom. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale od strane kupca prije datuma stupanja na snage nove verzije Uvjeta i Odredbi.

 

 

 

2. Opće odredbe

2.1. Na temelju registracije kupca na web mjestu, kupci mogu pristupiti svom korisničkom sučelju. Kupac može putem korisničkog sučelja izvršiti naručivanje robe (u daljnjem tekstu "Korisnički račun").

2.2 U slučaju da web sučelje trgovine dopušta, Kupac također može naručiti robu bez registracije izravno s web sučelja trgovine.

2.3 Tijekom registracije na web stranici i naručivanja robe, Kupac je dužan dati ispravne i istinite podatke. Kupac je dužan ažurirati podatke dane u korisničkom računu nakon svake promjene. Podaci koje Kupac dostavi u korisničkom računu i prilikom naručivanja robe Prodavatelj smatra točnim.

2.4 Podaci koje Kupac dostavi tijekom registracije se dijele na obvezna i neobavezna polja. Obavezna polja su potrebna za zaključivanje i provođenje Ugovora o kupnji između Prodavatelja i Kupca. Kupac može neobavezna polja prodavaču pružiti dobrovoljno, a ti dobrovoljno dostavljeni podaci mogu povećati ugodnost Prodavatelja za vrijeme ispunjenja ugovora ili ih koristiti za personaliziranje Kupca za bolje ciljanje poslovnih poruka.

2.5 Pristup korisničkom računu je osiguran korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati povjerljivost podataka potrebnih za pristup njegovom korisničkom računu.

2.6 Kupac nije ovlašten dopustiti trećim osobama upotrebu korisničkog računa.

2.7 Prodavatelj može otkazati korisnički račun, posebno ako Kupac ne koristi svoj korisnički račun više od 2 godine ili ako Kupac krši svoje obveze iz Ugovora o kupnji (uključujući Uvjete i odredbe) ili ako Prodavatelj mijenja tehnologiju tako da nije kompatibilna s prethodnim sustavom.

2.8 Kupac potvrđuje da korisnički račun možda neće biti dostupan neprekidno, posebno u pogledu potrebnog održavanja hardverske i softverske opreme Prodavatelja, održavanja hardverske i softverske opreme trećih strana.

2.9 Prodavatelj nije odgovoran za funkcionalnost korisničkog računa i zadržava pravo promjene funkcionalnosti korisničkog računa bez prethodne najave.

3. Komunikacija prije zaključivanja ugovora o kupnji s kupcem, Tko je potrošač

3.1 Kupcima koji namjeravaju stupiti u ugovorni odnos s Prodavateljem, Prodavatelj priopćuje podatke koje Kupac pronađe u dokumentu:

Komunikacija prije zaključivanja ugovora o kupnji

2.2 Nadalje, Prodavatelj kupcu stavlja na raspolaganje sadržaj sljedećih dokumenata:

- "Plaćanje i dostava"

 

- „Povrat, Reklamacija

 

- "Pravila o privatnosti"

 

 

2.3 Kupac slanjem narudžbe potvrđuje da je prije sklapanja Ugovora o kupnji pročitao ove Uvjete kao i dokumente navedene u članku III.2. ovih Uvjeta i odredbi.

 

 

 

4. Zatvaranje ugovora o kupnji

4.1. Sve prezentacije robe na web sučelju trgovine su informativnog karaktera i Prodavatelj nije obvezan zaključiti Ugovor o kupnji ove robe.

4.2. Web sučelje trgovine sadrži podatke o robi, uključujući naznačavanje cijena pojedine robe i troškova vraćanja robe ako se ta roba ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem. Cijene robe su navedene, uključujući porez na dodanu vrijednost i sve povezane naknade. Cijene robe ostaju važeće sve dok su prikazane u web sučelju trgovine. Ova odredba ne ograničava prodavateljevu mogućnost zaključivanja ugovora o kupnji za pojedinačno ugovorene uvjete.

4.3 Web sučelje trgovine uključuje informacije o troškovima pakiranja i isporuke robe.

4.4 Da bi naručio robu, Kupac ispunjava obrazac za narudžbu u web sučelju trgovine. Obrazac za narudžbu uglavnom sadrži podatke o:

i. naručena roba (Kupac "smješta" naručenu robu u elektroničku košaru web sučelja trgovine);

ii. način plaćanja kupovne cijene robe, pojedinosti potrebnog načina isporuke za naručenu robu;

iii podatke o troškovima povezanima s isporukom robe (u zajedničkom slučaju "narudžba").


4.5 Kupac šalje narudžbu prodavaču klikom na gumb "Potvrdi narudžbu". Podatke navedene u narudžbi prodavatelj smatra ispravnima. Prodavatelj će potvrditi kupcu odmah po primitku narudžbe putem e-maila, posebno na e-mail adresu kupca navedenu u korisničkom računu ili u narudžbi (u daljnjem tekstu "e-adresa kupca").

4.6 Prodavatelj uvijek ima pravo zatražiti od Kupca dodatnu potvrdu narudžbe (na primjer, pismenim putem ili telefonom), ovisno o prirodi narudžbe (količina robe, nabavna cijena, procijenjeni troškovi prijevoza).

4.7 Ugovorni odnos između Prodavatelja i Kupca nastaje isporukom potvrde narudžbe (prihvaćanja) koja se Kupcu šalje e-poštom na Kupčevu e-mail adresu.

4.8 Kupac pristaje na komuniciranje na daljinu prilikom zaključivanja Ugovora o kupnji. Troškove koje nastanu s Kupčeve strane prilikom korištenja daljinskih komunikacijskih sredstava povezanih sa zaključivanjem Ugovor o kupnji (troškovi internetske veze, troškovi telefonskog poziva) snosi Kupac, a ne razlikuje se od osnovne cijene.

4.9 Prodavatelj zadržava pravo otkazati narudžbu za robu koja se prodaje po cijeni nižoj od 10% ili je prodana po cijeni nižoj od cca. 1,2 € (cijena prijevoza se ne smatra cijenom robe).

4.9 Prodavatelj zadržava pravo otkazati narudžbu robe za koju je primijenjeno više kupona osim jednog.

 

5. Cijena robe i uvjeti plaćanja

5.1. Cijenu robe i sve troškove povezane s isporukom robe prema Ugovoru o kupnji Kupac može platiti Prodavatelju na način koji mu je ponuđen po završetku narudžbe. Cijena robe uvijek će se moći platiti bankovnim prijenosom, gotovinom na isporuci ili barem jednim drugim načinom plaćanja putem Interneta, a prema trenutnoj dostupnosti.

5.2. Uz kupoprodajnu cijenu, Kupac je dužan i Prodavatelju platiti troškove povezane s pakiranjem i isporukom robe u ugovorenom iznosu. Ako nije drugačije navedeno, podrazumijeva se da kupoprodajna cijena uključuje i troškove povezane s isporukom robe.

5.3. Prodavatelj ne zahtijeva od Kupca polog ili drugo slično plaćanje. To ne utječe na odredbe članka V.6. ovih Uvjeta koji se odnose na obvezu plaćanja unaprijed otkupne cijene robe.

5.4. U slučaju plaćanja gotovinom ili gotovinom na isporuci, kupovna cijena se plaća po primitku robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupovna cijena plaća se u roku od 5 radnih dana od zaključenja Ugovora o kupnji.

5.5. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, Kupac je dužan platiti otkupnu cijenu robe zajedno s promjenjivim simbolom plaćanja. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, obveza kupca da plati otkupnu cijenu se ispunjava kada se odgovarajući iznos prebaci na račun prodavatelja.Ugovorni odnos između Kupca i Prodavatelja bit će sastavljen samo nakon što Prodavatelj pošalje Narudžbu.

5.6. Prodavatelj ima pravo, posebno u slučaju da kupac ne dostavi dodatnu potvrdu narudžbe (članak IV.6.), zatražiti plaćanje pune kupovne cijene prije slanja robe kupcu.

5.7. Popust na cijenu robe koju Kupac proda kupcu se ne može kombinirati.

5.8. Ako je to uobičajeno tijekom poslovne transakcije ili ako je to predviđeno općenito obvezujućim zakonskim propisima, Prodavatelj će Kupcu izdati porezni dokument - račun koji odgovara uplatama izvršenim na temelju Ugovora o kupnji. Prodavatelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost. Porezni dokument - račun prodaje Prodavatelj kupcu nakon što plati cijenu robe i pošalje ga u elektroničkom obliku na e-mail adresu kupca.

5.9. Prema Zakonu o registraciji prodaje, Prodavatelj je dužan kupcu izdati potvrdu. Istodobno, Prodavatelj je dužan online prijaviti primljeni prihod kod poreznog administratora; u slučaju tehničkog kvara najkasnije u roku od 48 sati.

 

6. Odustajanje od ugovora o kupnji

6.1. Kupac potvrđuje da prema važećem zakonu, između ostalog, nije moguće odustati od Ugovora o kupnji u vezi s isporukom robe modificirane prema želji Kupca ili njegove osobe, iz Ugovora o kupnji u slučaju da isporuka robe koja je predmet brzog propadanja, a koja je nakon isporuke nepovratno pomiješana s drugom robom, iz Ugovora o kupnji za isporuku robe u zatvorenoj ambalaži koju je potrošač izvadio iz ambalaže, a roba se iz higijenskih razloga ne može vratiti iz Ugovora o kupnji za isporuku audio ili video zapisa ili računalnog programa čija je originalna ambalaža oštećena.

6.2.Nadalje, kupac nema pravo odustati od ugovora o kupoprodaji ograničene robe, koja je bila nagrada na natjecanju označenom kao "raffle", jer je riječ o ugovoru čiji je predmet igra prema pismu 1840. c) Građanskog zakona.

6.3. Ako to nije slučaj naveden u članku VI.1. ili VI.2. ili u drugom slučaju kada Kupac ne može odustati od Ugovora o kupnji, Kupac ima pravo odustati od Ugovora o kupnji u roku od 14 (četrnaest) dana od primitka robe.

 

6.4. Prodavatelj izvan okvira članka VI.3. pruža Kupcu rok za povrat robe u obliku ugovornog odustajanja od ugovora (osim robe za koju je pravo na povratak isključeno) u razdoblju između petnaestog (15.) i tridesetog (30.) dana od dana datum primitka robe.

6.5. U slučaju da je predmet Ugovora o kupnji više vrsta robe ili isporuka više dijelova, ovo razdoblje teče od dana zadnje isporuke robe. Odustanak od kupoprodajnog ugovora se mora poslati Prodavatelju u roku navedenom u članku VI.3. i VI.4. Za odustajanje od Ugovora o kupnji, Kupac može koristiti obrazac preuzet OVDJE. Odustajanje od Ugovora o kupnji Kupac može poslati na adresu prodavateljevih prostorija ili na Prodavateljevu adresu e-pošte help@footshop.hr.

6.6. U slučaju odustajanja od ugovora o kupnji u skladu s člankom VI.3. ili VI.4. ovih Uvjeta, kupoprodajni ugovor se otkazuje od početka. Roba mora biti vraćena Prodavatelju u roku od četrnaest (14) dana od dana slanja povlačenja ugovora Prodavatelju. Ako Kupac odustane od Ugovora o kupnji, Kupac snosi troškove povezane s povratom robe Prodavatelju, čak i ako robu ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem.

6.7. U slučaju odustajanja od ugovora sukladno članku VI.3. ovih Uvjeta, prodavatelj će nadoknaditi sredstva primljena od kupca u roku od četrnaest (14) dana od povlačenja iz kupoprodajnog ugovora. U slučaju gotovine na isporuci, sredstva će se vratiti na bankovni račun, u ostalim slučajevima ona će biti vraćena na isti način kao što ju je Prodavatelj primio od Kupca. Prodavatelj također ima pravo izvršiti plaćanje koje je Kupac kupio već nakon što Kupac vrati robu, ili na drugi način, ako Kupac pristane na to i bez dodatnih troškova prema Kupcu. Ako Kupac odustane od Ugovora o kupnji, Prodavatelj nije dužan vratiti primljena sredstva Kupcu prije nego što Kupac vrati robu ili dokaže da je roba poslana Prodavatelju.

6.8. U slučaju odustajanja od ugovora u skladu s člankom VI.4. Uvjeta i odredbi (ugovorno odustajanje), Kupac ima pravo na povrat cijene robe (nakon što odbije sve dodatne troškove ili potraživanja prodavatelja), vraćanjem sredstava primljenih od kupca u roku od četrnaest (14) dana odustajanja od Ugovora o kupnji ili kreditom ili vaučerom. u vrijednosti kupovne cijene vraćene robe koja je upotrebljiva za daljnju kupnju proizvoda u trgovini ili na Prodavačevoj internetskoj trgovini.

6.9. U slučaju da se odustaje od ugovora o kupnji u skladu s člankom VI.3. ili VI.4. ovih Uvjeta provodi se putem prodajnog mjesta prodaje izvan teritorija Češke (ugovorni partner Prodavatelja), Prodavatelj nije obvezan odmah uplatiti Kupcu sredstva ili izdati vaučer (kredit). U takvom slučaju Kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja o broju bankovnog računa (IBAN) na koji će sredstva biti prebačena u roku od 14 dana. U slučaju kupona (kredita), Kupac će obavijestiti Prodavatelja o korespondenciji ili e-mail adresi na koju će vaučer biti poslan u roku od 14 dana

6.10. Prodavatelj ima pravo nadoknaditi prigovor na štetu nastalu na robi protiv zahtjeva Kupca za povratom kupoprodajne cijene.

6.11. U slučajevima kada Kupac ima pravo odustati od Ugovora o kupnji, Prodavatelj također ima pravo odustati od Ugovora o kupnji u bilo kojem trenutku dok Kupac ne preuzme robu. U slučaju plaćanja unaprijed, Prodavatelj će vratiti kupoprodajnu cijenu ili njezin dio na isti način kao što je primljen ili na bankovni račun kupca, s tim da je izbor ovisan o Prodavatelju. Prodavatelj ima pravo koristiti postupak prema ovom članku, posebno u slučaju očigledne pogreške u cijeni robe.

6.12 Ako se Kupcu pokloni poklon zajedno s robom, ugovor o darovanju između Prodavatelja i Kupca zaključuje se uz uvjet da ako Kupac odustane od Ugovora o kupnji, darovni ugovor prestaje važiti i Kupac je dužan vratiti robu zajedno s dostavljenim poklonom Prodavatelju. Ako poklon nije moguće vratiti, Prodavatelj ima pravo na novčanu naknadu u visini uobičajene cijene dara.

6.13 Prodavatelj zadržava pravo otkazati narudžbu robe za koju je primijenjeno više kupona s popustom umjesto jedne ili ako se na već sniženu robu primjenjuje više od 20% popusta.

7. Prijevoz i dostava robe

7.1. U slučaju da je način prijevoza dogovoren na temelju posebnog zahtjeva Kupca, Kupac snosi rizik i sve dodatne troškove povezane s ovom vrstom prijevoza.

7.2. Ako je Prodavatelj dužan isporučiti robu na mjesto koje je Kupac odredio u narudžbi, prema Ugovoru o kupnji, Kupac je obvezan preuzeti robu po isporuci. Ako Kupac ne preuzme robu po isporuci, Prodavatelj ima pravo na naknadu troškova isporuke i nastalih troškova u ukupnom iznosu od 8 € (riječima: osam eura) i više, Prodavatelj ima pravo odustati od Ugovora o kupnji. Ako Kupac ne preuzme robu po isporuci, Prodavatelj također ima pravo je staviti na svoju listu nepouzdanih Kupaca ("crna lista"), a svi navedeni na crnoj listi Prodavatelja dužni su platiti naručenu robu prije njihovog slanja. Ovaj popis nepouzdanih kupaca vodi Prodavatelj, a služi samo za unutarnje potrebe i nije ni na koji način objavljen.

7.3. U slučaju da je zbog razloga na strani Kupca potrebno isporučiti robu više puta ili na drugi način koji nije naveden u narudžbi, Kupac je dužan platiti troškove povezane s ponovljenom isporukom robe, ili povezane troškove preko drugog načina isporuke.

7.4. Nakon primitka robe od prijevoznika, Kupac je dužan provjeriti ambalažu robe i, u slučaju bilo kakvih nedostataka, obavijestiti prijevoznika bez nepotrebnog odgađanja. U slučaju kršenja ambalaže koja upućuje na neovlašteni ulazak u pošiljku, Kupac nije dužan preuzeti isporuku pošiljke od prijevoznika. Naknadna žalba se neće razmatrati.

7.5. Ostala prava i obveze strana u prijevozu robe mogu se regulirati posebnim uvjetima isporuke Prodavatelja, ako ih izdaje Prodavatelj. Količina prijevoza i ostale informacije mogu se naći na: https://www.footshop.hr/hr/content/5-placanje-i-dostava

 

 

8. Prava nedostatka na ispunjenje

8.1. Prava i obveze ugovornih stranaka u vezi s pravima koja proizlaze iz neispravnog obavljanja reguliraju se odgovarajućim općenito obvezujućim zakonskim propisima.

8.2. Prodavatelj je odgovoran Kupcu za neispravnu robu. Prodavatelj je uglavnom odgovoran Kupcu za sljedeće u razdoblju kada Kupac preuzme robu:

i. roba ima svojstva o kojima su strane pregovarale i, ako nema dogovora, posjeduje karakteristike kao što je opisao Prodavatelj ili proizvođač ili koje Kupac očekuje s obzirom na prirodu robe i njihovu promociju;

ii. roba je prikladna za svrhu koju prodavatelj naznači ili koji je predmet takve vrste obično korišten;

iii. roba odgovara kvaliteti ili izvedbi ugovornog uzorka ili originala ako je kvaliteta ili dizajn određen prema dogovorenom uzorku ili originalu

iv. roba je u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini;

v. roba udovoljava zahtjevima zakonodavstva.

8.3. Odredbe navedene u članku VIII.2. Uvjeta i odredbi ne primjenjuju se na robu koja se prodaje po nižoj cijeni za kvar za koji je dogovorena niža cijena, na habanje uzrokovano njenom uobičajenom uporabom, na rabljene proizvode za kvar koji odgovara stupnju korištenja ili habanja nakon što ga kupac primi, ili ako proizlazi iz prirode robe.

 

8.4. Ako postoji nedostatak u roku od šest mjeseci od primitka robe, smatra se da je roba neispravna već pri preuzimanju. Kupac ima pravo tražiti pravo na kvar koji nastane kod robe široke potrošnje u roku od dvadeset četiri mjeseca od preuzimanja.

8.5. Prodavatelj zadržava pravo nadoknaditi odštetni zahtjev koji se odnosi na štete koje je Kupac prouzročio na Proizvodu u odnosu na zahtjev za povratom cijene Proizvoda na koji se odnosi pravo na povlačenje.

8.6. Ostala prava i obveze strana u vezi s prodavateljevom odgovornošću za nedostatke uređena su postupkom za pritužbe prodavatelja koji možete pronaći ovdje: https://www.footshop.hr/hr/content/16-postupak-povrata-reklamacije-zamjena-robe

 

 

9. Ostala prava i obveze ugovornih stranaka

9.1. Kupac stječe vlasništvo nad robom plaćajući cjelokupnu otkupnu cijenu robe.

9.2. Prodavatelj nije vezan ni jednim kodeksom ponašanja u odnosu na Kupca.

9.3. Izvanredne nagodbe potrošačkih sporova koje proizlaze iz Ugovora o kupnji odgovara Češkoj trgovinskoj inspekciji, sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, Internet adresa: http://www. coi.cz

9.4. Češka trgovačka inspekcija, između ostalog, vrši nadzor poštivanja Zakona br. 634/1992 Kol., O zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama.

9.5. Prodavatelj ima pravo na prodaju robe na temelju trgovačke dozvole. Licenciranje trgovine obavlja u okviru svoje nadležnosti mjerodavni ured za licenciranje trgovine

9.6 Ured za zaštitu osobnih podataka nadgleda područje zaštite osobnih podataka.

9.7 Kupac ovim preuzima rizik promjene okolnosti.

 

 

 

10. Izjava o zaštiti privatnosti

10.1. S obzirom da Kupac / Posjetitelj web sučelja prodavaonice (u daljnjem tekstu: Kupac / Posjetitelj) pregledava prodajno web sučelje prodavaonice, on kontaktira Prodavatelja putem društvenih medija ili on / ona pruža svoje osobne podatke Prodavatelja na drugačiji način (uključujući sudjelovanje u natječajima ili sudjelovanjem na događajima objavljenim na web sučelju trgovine), takva osoba potvrđuje da je upoznata s odredbama ovih Uvjeta o zaštiti privatnosti. 

10.2. Prodavatelj je administrator osobnih podataka Kupca i podataka o posjetiteljima web sučelja trgovine.

ZBIRKA PODATAKA

10.3. Podaci Kupca dobivaju se isključivo od Kupca. Prodavatelj ne dobiva nikakve podatke o Kupcu iz drugih vanjskih izvora, osim podataka dobivenih posjetom web sučelju trgovine.

10.4. Osobni podaci koje Kupac / Posjetitelj pruža Prodavaču mogu obuhvaćati:

  1. podaci o osobi Kupca: ime i prezime; email adresa; telefonski broj; podaci o bankovnom računu; spol; Datum rođenja; podaci navedeni u korespondenciji; ažuriranje podataka dostavljenih Prodavatelju;

    b) podaci o posjetiteljima web sučelja trgovine unutar raspona IP adrese; Korisničko ime; detalji plaćanja; Povijest narudžbi; ime domene i zemlja kojoj se šalje zahtjev za podatke; vrsta i verzija preglednika; vrste i verzije dodataka preglednika; operativni sustav i platforma; podaci o posjetima, uključujući URL-ove web stranica koji se povezuju s web sučeljem trgovine, putem web sučelja trgovine ili s web sučelja trgovine (uključujući datum i vrijeme), vrijeme i trajanje posjeta određenim stranicama, podatke o interakciji sa stranicama (npr. indeksiranje, klikovi i mjesto pokazivača miša), metode izlaska na stranicu, podaci o prometu, podaci o položajima i drugi podaci koji se pružaju kada tražite dodatne usluge ili preuzimate;

c) podaci o robi koje Prodavatelj pruža kupcu: podaci potrebni za isporuku robe (uključujući podatke s obrasca za otvaranje računa, podatke o narudžbi, povijest narudžbe, podatke o plaćanju, adrese isporuke, zahtjeve i ograničenja vezana za isporuke, poslovne reference i porez informacija); podaci o robi koju Prodavatelj pruža kupcu); podaci za službu za korisnike i podaci za upravljanje odnosima s kupcima i marketing;

d) ako Kupac koristi profil na društvenim mrežama za uspostavljanje kontakta s Prodavateljem ili za dobivanje informacija o proizvodima Prodavatelja (uključujući preferencije i komunikaciju s Prodavateljem na Facebooku, Instagramu i Twitteru) i podatke koje Kupac / Posjetitelj objavljuje na Profil prodavatelja vezan za poslovanje prodavatelja;

e) ako posjetitelj / kupac posjeti prodavačeve događaje, fotografije i videozapise s događaja (o kojima će sudionici također biti obaviješteni tijekom događaja).KORIŠTENJE PODATAKA

10.5 Prodavatelj prikuplja, koristi i pohranjuje gore navedene osobne podatke iz sljedećih razloga:

10.5 Ako posjetitelj / kupac posjećuje web sučelje trgovine:
a) omogućiti pristup i korištenje web sučelja trgovine;
b) pružiti tehničku podršku;
c) pružiti informacije i usluge koje traži Kupac / Posjetitelj;
d) osigurati sigurnost pruženih usluga i web sučelje trgovine;
e) pohraniti podatke o preferencijama Posjetitelja / kupca da web sučelje trgovine prilagodite individualnim interesima
f) prepoznati Posjetitelja web sučelja trgovine nakon ponovljenog pristupa;
g) obrađivati narudžbe za robu ili usluge;
h) poboljšati i održavati web sučelje trgovine te sastaviti statistiku prometa za web sučelje trgovine.

Te će informacije biti što anonimnije i kupca / posjetitelja ne možete prepoznati iz prikupljenih podataka. Te će se informacije pohranjivati najviše 30 dana.X.5.2 Ako Prodavatelj kupcu nudi robu ili usluge:

a) u svrhu pružanja naručene robe ili usluga (uključujući mogućnost potvrđivanja i obrade narudžbi, upravljanja računima kupaca, poreza i troškova, naplate i povrata duga);

b) u svrhu rješavanja bilo kakvih upita ili problema s kojima se susreće roba koja se prodaje ili pruža usluge, uključujući i bilo kakva pitanja koja Kupac može imati u vezi s načinom prikupljanja, pohranjivanja i korištenja njegovih osobnih podataka ili zahtjevima za pružanje primjeraka podataka koje Prodavatelj upravlja osobom Kupca.

Podatke navedene u pismima a) i b) Prodavatelj će zadržati u općem arhivskom razdoblju od 5 godina.

X.5.3 Ako je Kupac dao suglasnost Prodavatelja u marketinške svrhe, Prodavatelj obrađuje Kupčeve osobne podatke za slanje marketinških ponuda ili poslovnih poruka u obliku e-mailova, pružajući informacije o Prodavateljevim proizvodima i uslugama i reklamne poruke.

Suglasnost za obradu osobnih podataka dodijeljena Prodavatelju u marketinške svrhe vrijedi pet godina, ali najkasnije do opoziva pristanka od strane Kupca.

X.5.4 Ako je Kupac postavio korisnički račun kod Prodavatelja, Prodavatelj obrađuje osobne podatke o Kupcu u smislu članaka X.5.2 i X.5.3.

Podatke navedene na korisničkom računu, Prodavatelj obrađuje tijekom trajanja registracije kupca kao kupca Prodavatelja, sve do otkazivanja korisničkog računa Nakon toga se podaci s korisničkog računa pohranjuju u razumnom vremenskom razdoblju samo u mjeri osnovnih identifikacijski podataka i podataka o razlogu zbog kojeg je račun kupca poništen ili podaci koji su dio operativnog napretka

X.5.5 U svrhu poštivanja svih postupaka, zakona i propisa koji se odnose na Prodavatelja.

X.5.6 Za potrebe ostvarivanja ili zaštite zakonskih prava Prodavatelja.


PRAVNA OSNOVA KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA


X.6 Pravni temelj za upotrebu osobnih podataka opisan u ovom članku o zaštiti privatnosti je sljedeći:

a) upotreba osobnih podataka potrebna je za prodavatelja da ispuni svoje obveze iz bilo kojeg ugovora s Kupcem (na primjer, da izvrši narudžbu, da se pridržava uvjeta korištenja web sučelja trgovine;

b) upotreba osobnih podataka potrebna je radi poštivanja zakonskih obveza prodavatelja (poput pružanja podataka poreznoj upravi);

c) ako se (a) niti (b) primjenjuje, upotreba osobnih podataka je potrebna radi legitimnih interesa Prodavatelja (npr., upravljanje web sučeljem trgovine, pružanje robe i usluge Kupcu, izvršite i primajte plaćanja)


X.7 Prodavatelj može koristiti posebnu kategoriju osobnih podataka samo ako je Kupac dao svoj pristanak (koji se u bilo kojem trenutku može opozvati kao što slijedi u nastavku).

X.8 Upotreba drugih osobnih podataka ubuduće može biti podložna Kupčevom pristanku (koji se može opozvati u bilo kojem trenutku na sljedeći način u nastavku).

X.9 Ako je Kupac dao svoj pristanak na obradu osobnih podataka izvan okvira ispunjavanja obveza proizašlih iz ugovora ili naloga (posebno u marketinške svrhe), on/ona može opozvati svoj pristanak u bilo kojem trenutku - u ovom u slučaju, Kupac može kontaktirati Prodavatelja na poseban kontakt za zaštitu osobnih podataka: privacy@footshop.cz, a Prodavatelj neće dalje koristiti opozvane osobne podatke.

X.10 Neke stranice na web sučelju trgovine koriste kolačiće, to su male datoteke smještene u web preglednik kada posjetitelj / kupac posjeti web sučelje trgovine

X.11 Kolačići služe u nekoliko svrha. Na stranicama našeg web sučelja trgovine koristimo sljedeće kolačiće:

- Tehnički kolačići (neophodno): pomoći da se web stranica učini upotrebljivom omogućujući osnovne funkcije kao što su navigacija po web mjestu i pristup sigurnim dijelovima web stranice. Bez ovih kolačića web stranica ne može pravilno funkcionirati.

- Preferencijalni (funkcionalni) kolačići: omogućuju web mjestu da pamti podatke koji mijenjaju način na koji se web mjesto ponaša ili izgleda. Na primjer, ovo je preferirani jezik ili regija na kojoj se nalazite. U ovom slučaju lozinka je uvijek šifrirana. Upotreba ovih kolačića nije potrebna, ali to će učiniti posjetu prodavačeve internetske trgovine mnogo ugodnijim i lakšim.

Statistički i marketinški (analitički) kolačići: pomažu vlasnicima web lokacija da shvate kako posjetitelji koriste web mjesto. Informacije prikupljaju i komuniciraju anonimno. Analitički kolačići na web sučelju prodavaonice prikupljaju se putem usluge digitalnog marketinga iz tvrtke RTB House kojom upravlja grupacija RTB House i skripte od tvrtke Google Inc., koja potom anonimira te podatke. Nakon anonimizacije to više nisu osobni podaci, jer se anonimni kolačići ne mogu dodijeliti određenom posjetitelju / kupcu, tj. određena osoba. Prodavač usluge RTB House prima kolačiće samo u anonimnom obliku. Prodavač ne može saznati iz kolačića kako se određeni korisnik ponašao na web sučelju trgovine (koje stranice je posjetio, koju robu je pregledao itd.). Prodavatelj također koristi znanje iz ovih kolačića u reklamne svrhe, pri čemu prodavač na temelju tih podataka može prikazati i oglašavanje na web stranicama treće strane, koje smatra relevantnim u odnosu na posjetitelja.

X. 12 Posjetitelj / kupac web sučelja trgovine može imati kontrolu nad onim što kolačiće prodavatelj obrađuje. Posjetitelj / kupac može koristiti Googleov ovaj dodatni program (može se pokrenuti samo s računala). Ili, posjetitelj može koristiti jedan od uobičajenih internetskih preglednika (npr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) s uključenom funkcijom anonimnog pregledavanja, što sprječava pohranu podataka o posjećenim web mjestima ili možete u potpunosti onemogućiti pohranu kolačića u vašem pregledniku. Međutim, ako posjetitelj web sučelja trgovine onemogući i obradu tehničkih i funkcionalnih kolačića, to će spriječiti funkcioniranje nekih funkcija. Onemogućivanjem analitičkih kolačića posjetitelj neće spriječiti prikazivanje marketinških ponuda, samo će oni biti manje relevantni za njega.

X.13 Ako posjetitelj / Kupac koristi web sučelje trgovine i ne poduzme mjere opisane u članku X.12., On pristaje na korištenje kolačića od strane Prodavatelja, kako je opisano u tim Uvjetima i odredbama.

PRAVA OSOBA KOJIH SU OSOBNI PODACI POSTUPAJU

X.14 U odnosu na osobne podatke, svaka osoba o kojoj se ti podaci obrađuju ima sljedeća prava:

Pravo pristupa - pravo zatražiti od administratora pristup osobnim podacima koje administrator obrađuje o davatelju usluga, posebno u mjeri u kojoj:

koje su posebne svrhe obrade pruženih osobnih podataka;

Koje su kategorije osobnih podataka u pitanju;

koji su, pored administratora, primatelji osobnih podataka;

planirano razdoblje u kojem će se osobni podaci pohranjivati kod administratora;

da li davatelj ima pravo tražiti ili ispraviti od nas ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje njihove obrade;

podatke o izvoru osobnih podataka, ako nisu dobiveni od pružatelja usluga.

Pravo na ispravak - davatelj usluga traži od administratora da ispravi netočne ili nepotpune osobne podatke

Pravo na brisanje - davatelj usluge traži od administratora da izbriše osobne podatke (ako administrator to već nije učinio) ako se dogodi bilo koja od sljedećih situacija:

a) osobni podaci više nisu potrebni u svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

b) opozicija na temelju koje su obrađeni osobni podaci opozvana i nema drugog pravnog razloga za njihovu obradu;

c) podan je prigovor predmetu odluke temeljen na automatiziranoj obradi osobnih podataka i ne postoje nadređeni opravdani razlozi za takvu obradu ili je upućen prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga;

d) osobni podaci su obrađeni ilegalno;

e) osobni podaci moraju biti izbrisani kako bi se ispunili zakonski obveza utvrđena pravom Unije ili zakonodavstvom države članice koja se primjenjuje na administratora;

Pravo na ograničavanje obrade - pravo zatražiti od administratora da ograniči obradu osobnih podataka ako se dogodi bilo koja od sljedećih situacija:

a) davatelj je negirao točnost osobnih podataka za vrijeme potrebno da administrator provjeri točnost osobnih podataka;

b) obrada osobnih podataka je nezakonita, ali davatelj je odbio izbrisati te podatke i umjesto toga je uputio zahtjev za ograničavanje njihove uporabe;

c) kontrolor više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali davatelj ih zahtijeva za određivanje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva;

d) Uložen je prigovor protiv obrade osobnih podataka u skladu s člankom 21. stavkom 1. Uredbe o GDPR-u, sve dok se ne provjeri da li legitimni razlozi administratora nadmašuju legitimne razloge


Pravo na prenosivost podataka - u slučajevima predviđenim Uredbom o GPDR-u, pravo na dobivanje osobnih podataka o davatelju usluge u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom obliku, pod uvjetom da to pravo ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih

Pravo na opoziv suglasnosti - ako se obrada osobnih podataka temelji na pristanku, davatelj ima pravo opozvati obradu osobnih podataka u svrhu za koju je suglasnost dana u bilo kojem trenutku

Pravo na prigovor - pravo u bilo kojem trenutku na prigovor na obradu osobnih podataka od strane administratora u svrhu izravnog marketinga koje se provodi na temelju legitimnog interesa administratora

Pravo podnošenja žalbe - pravo podnošenja žalbe nadzornom tijelu, a to je Ured za zaštitu osobnih podataka,  Lt. Col. Sochora 27, 170 00 Prague 7, www.uoou.cz

X.15 Prodavatelj će ocijeniti sve gore navedene zahtjeve i odgovoriti na njih u razumnom roku (uvijek najkasnije u zakonom propisanim rokovima).

X.16 Međutim, Prodavatelj ističe da se određeni osobni podaci mogu izuzeti iz gornjih zahtjeva pod određenim okolnostima. Ako se dogodi takva iznimka, Prodavatelj će to prijaviti kao odgovor na primljeni zahtjev. Prije nego što prodavatelj može odgovoriti na zahtjeve, može zatražiti od podnositelja zahtjeva da mu dostavi podatke potrebne za provjeru njegov identitet.

SIGURNOST


X.17 Prodavatelj se jako brine za zaštitu osobnih podataka od gubitka, zlouporabe, otkrivanja, izmjena, neovlaštenog pristupa, nedostupnosti i uništavanja i poduzima sve razumne mjere opreza za zaštitu povjerljivosti osobnih podataka, uključujući odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere. Organizacijske mjere uključuju mehanizme kontrole koji ograničavaju fizički pristup prodavateljevim administrativnim prostorijama, obuku zaposlenika i fizičko zaključavanje datoteka u kabinetima datoteka. Tehničke mjere uključuju upotrebu šifriranja, lozinke za pristup prodavačevim sustavima i upotrebu antivirusnog softvera.

X.18 Prilikom pružanja osobnih podataka, osobni se podaci mogu prenijeti putem Interneta. Iako se Prodavatelj trudi zaštititi osobne podatke koje pruža Kupac, prijenos podataka putem Interneta nije u potpunosti siguran. Tako Kupac prihvaća i prihvaća da Prodavatelj ne može jamčiti sigurnost osobnih podataka prenesenih na web stranicu Prodavatelja i da je takav prijenos na vlastiti rizik. Nakon što prodavač primi osobne podatke, upotrijebit će stroge postupke i sigurnosne značajke kako bi spriječio neovlašteni pristup tim podacima

X.19 Prilikom pružanja osobnih podataka, osobni se podaci mogu prenijeti putem Interneta. Ako prodavatelj dodijeli lozinku osobi Kupcu / Posjetitelju ili ako Kupac odluči odobriti pristup korisničkom računu, ta je osoba odgovorna za čuvanje ove lozinke u tajnosti. čini sve napore da zaštiti osobne podatke koje pruža Kupac, prijenos podataka putem Interneta nije u potpunosti siguran. Tako Kupac prihvaća i prihvaća da Prodavatelj ne može jamčiti sigurnost osobnih podataka prenesenih na web stranicu Prodavatelja i da je takav prijenos na vlastiti rizik. Nakon što prodavač primi osobne podatke, upotrijebit će stroge postupke i sigurnosne značajke kako bi spriječio neovlašteni pristup tim podacima


X.20 Web sučelje trgovine i web mjesto na društvenim mrežama mogu povremeno sadržavati veze do web mjesta kojima upravljaju treće strane, uključujući partnerske mreže i grupne tvrtke Prodavatelja. Prodavatelj ističe da se ove odredbe o zaštiti privatnosti odnose samo na osobne podatke koje je Prodavač prikupio putem web sučelja trgovine i web mjesta društvenih medija te da ne može biti odgovoran za osobne podatke koje treće strane prikupljaju i pohranjuju. Web stranice trećih strana imaju svoje uvjete o zaštiti privatnosti, a osoba koja im pristupa mora biti svjesna njih prije slanja bilo kakvih osobnih podataka na te web stranice.


XI. ZAVRŠNE ODREDBE

XI.1 Ako odnos koji se temelji na ugovoru o kupnji sadrži međunarodni (strani) element, stranke se slažu da odnos upravlja lokalnim zakonom. To ne utječe na prava potrošača prema općenito obvezujućim zakonskim propisima.

XI.2 Ako je bilo koja odredba Uvjeta nevaljana ili neučinkovita, ili ako se to dogodi, umjesto nevažećih klauzula, uvest će se odredba tako da je svrha nevažeće klauzule što bliža izvorniku. Nevaljanost ili neučinkovitost jedne odredbe ne utječe na valjanost ostalih odredbi

XI.3 Odnosi i mogući sporovi nastali na temelju Ugovora rješavat će se isključivo u skladu s pravom Europske unije.

XI.4 Eventualne sporove između Prodavatelja i Kupca mogu se riješiti i izvansudskom nagodbom. U ovom slučaju, kupac-potrošač može se obratiti nepravomoćnom tijelu za rješavanje sporova, poput češke trgovinske inspekcije

XI.5 Ugovor je zaključen na hrvatskom jeziku. Ako se stvori prijevod teksta Ugovora za potrebe Kupca, tumačenje ugovora na hrvatskom jeziku primjenjivat će se u slučaju spora oko tumačenja uvjeta.

XI.6 Ovi Opći uvjeti, uključujući njihove dijelove, vrijede i stupaju na snagu od 01.08.2020 i otkazuju prethodne Uvjete, uključujući njegove dijelove, dostupne u registriranom uredu i prostorijama Prodavatelja ili elektroničkim putem na www.footshop.hr.

XI.7 Podaci za kontakt prodavatelja:

adresa za dostavu: U Tabulky-hala X, Prague 20, 193 00

e-mail address help@footshop.hr

telephone +385 31 331 305

 

Uvjete poslovanja koji vrijede do 17.9.2020 možete pronaći OVDJE.